Page top

• 1機種で30-120Wまで対応(12Vタイプ)

• 1機種で60-240Wまで対応(24Vタイプ)

• 出力電圧の異なるマルチ電源(5V/12V/24V)の構成も容易

• N+1冗長運転で電源システムの信頼性を向上(12V/24V)

• 無償保証期間:3年

• 鉛フリーはんだ対応

• 入力条件:DC入力もDC80~370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)

• 使用温度-20℃保証(24Vタイプ)